تینر های تولیدی در صنایع شیمیایی شاهی

15+

نوع محصول

مشتریان

4+

کشور

12

سازمان

114

شرکت

32000+

مصرف کننده

انواع تینرهای فوری

تینر 20000

محصولات فوق در بسته بندی های: یک لیتری ،گالن چهار لیتری ،حلب 20 لیتری،بشکه 220 لیتری قابل عرضه میباشند.